Uddannelsestilbuddet foregår på Fensmarksgade 65-67, 3. sal. Her får de unge, som ikke umiddelbart kan rummes i en almindelig folkeskole, et midlertidigt undervisningstilbud med et skema, som er tilpasset den unges forudsætninger. Målet er, at den unge på sigt kan indskrives i et særligt skoletilbud eller almindelig folkeskole. Undervisningsmetoderne tager udgangspunkt i den unges standpunkt gennem individuelle test i de basale skolefag, for derigennem at tilrettelægge en tilpasset undervisning.

Gennemgående for målgruppen, der er indskrevet på Den Flyvende Hollænder er mange skoleskift og skolemæssige nederlag. Den unge har ofte brug for massiv støtte til at fastholde og gennemføre en skolegang. Mange unge har vanskeligt ved at koncentrere sig og håndtere konflikter med andre, samt følge en kontinuerlig undervisning med faste timer. For nogle unge har et misbrug af rusmidler tillige stor indvirkning på deres indlæringsevne og hukommelse. Andre har været uden skoletilbud i en længere periode, hvor oplevelsen af ikke at slå til eller at kunne følge med i undervisningen har medvirket til en skepsis overfor undervisere og eget værd.

Undervisningen har fokus på daglige værdier så som respekt, tolerance, fællesskab, relationer og samfundsmæssige værdier. Vi arbejder primært med kernefag som dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. I opnåelsen af resultater benytter Den Flyvende Hollænder sig af et samarbejde med en lokal folkeskole, hvor undervisningen fleksibelt kan tilvejebringes på institutionen af faste lærere.  Den Flyvende Hollænders unge bliver indskrevet i lokale folkeskoler, behandlingsskoler eller specialskoler - afhængigt af deres standpunkter og adfærd i sociale sammenhænge.

I behandlingsarbejdet omkring den unge inddrages alle nødvendige ressourcer, der findes omkring den unge til at støtte op om skolegangen. Vi følger kontinuerligt op på, hvordan den unge klarer sig både fagligt, socialt og udviklingsmæssigt i skolen.

Det er tillige et af Den Flyvende Hollænders hovedmål, at støtte den unge til at påbegynde et skoleforløb med gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver,  som fortsættes efter udskrivning. Erfaringer indtil nu har været særdeles gode, og man så eksempelvis i 2014 en stigning fra 5 ud af 27 unge i skoletilbud ved indskrivning til 22 unge ud af 27 unge i skoletilbud ved udskrivning.